Popularne marki
Przeglądaj według producentów:
Polityka prywatności

Polityka Prywatności oryginalne.GSM.pl

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie Administratorem Państwa danych osobowych jest Mariusz Grudzień prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BARTEX Mariusz Grudzień z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowej 21/11, 40-112 Katowice, NIP: 6341921690.
 2. Kontakt ze sklepem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: sklep@oryginalne.gsm.pl lub pod numerem telefonu 531 531 515.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 - dalej jako „Ustawa”.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

 

§2
Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym dostawy towarów, obsługi procesu rejestracji (zakładania konta) i logowania do konta, składania zamówienia bez rejestracji, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z użytkownikami Sklepu, w tym w celach związanych z realizacją umowy;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych;
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon, obsługi Państwa zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności;
 2. Za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji zbierane są i przetwarzane poszczególne dane osobowe przekazywane podczas procesów rejestracji lub zakupu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy kupna sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, kurierskie (w związku z realizacją zamówienia) oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania danych użytkowników Sklepu właściwym organom lub podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. W związku ze świadczeniem usługi konta – do momentu likwidacji konta na stronie internetowej na wyraźne Państwa żądanie, tzn., że dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia konta. Państwa dane przechowujemy dla celów marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

§ 3
Prawa osób których dane dotyczą

 1. Przysługujące Państwu na mocy przepisów uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy Państwa dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  5. prawo do przenoszenia danych, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
  6. prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację lub gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w taki sam sposób w jaki została udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem: Mariusz Grudzień prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BARTEX Mariusz Grudzień z siedzibą w Katowicach, przy ul. Brzoskwiniowej 21/11, 40-112 Katowice.
 3. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne zarówno w celu złożenia i realizacji zamówienia bez Rejestracji, jak i z założeniem konta w Sklepie Internetowym. 

 

§ 4
Profilowanie w sklepie internetowym

 1. Sklep Internetowy nie zbiera danych w sposób automatyczny, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze jako użytkownikach Sklepu zawierające pewne informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w szczególności podczas procesu dokonywania zakupów, np. w celu zapamiętywania danych użytkowników Sklepu, w celu dostosowania Sklepu do potrzeb użytkowników jak również w celu tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, zaś stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu i służą do zapamiętywania informacji typu login, hasło, co znacznie przyspiesza korzystanie ze Sklepu.
 4. Użytkownik Sklepu może zablokować instalowanie plików cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. Jednakże ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl